قیمت لوله پی وی سی برق

قیمت لوله پی وی سی سخت  ( لوله PVC سه ستاره نسوز سمنان )

 لیست قیمت لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان  
نام محصولوزنقیمت
(گرم) (به ریال)
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز ۱۳/۵۹۰۰۳۸/۰۰۰
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز ۱۳/۵۱۰۰۰۴۲/۰۰۰
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز ۱۶۱۱۰۰۴۶/۰۰۰
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز ۱۶۱۲۰۰۵۱/۰۰۰
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز ۲۱۱۶۰۰۶۷/۵۰۰
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز ۲۱۱۷۰۰۷۱/۵۰۰
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز ۲۹۲۰۰۰۸۴/۰۰۰
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز ۲۹۲۱۰۰۸۸/۰۰۰
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز ۳۶۲۴۰۰۱۰۱/۰۰۰
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز ۳۶۲۷۰۰۱۱۳/۵۰۰

لیست قیمت لوله PVC سخت سه ستاره نسوز سمنان درجه یک (رنگ روشن)

 لیست قیمت لوله پی وی سی برقی سمنان رنگ طوسی روشن   
سایز محصولقیمت (به ریال)
سایز(pg)معمولینیمه قویقوی
۱۳.۵۴۳/۲۰۰۴۸/۶۰۰۵۴/۰۰۰
۱۶۵۴/۰۰۰۶۴/۸۰۰۹۱/۸۰۰
۲۱۸۱/۰۰۰۱۰۲/۶۰۰۱۴۵/۸۰۰
۲۹۱۰۲/۶۰۰۱۵۶/۶۰۰۲۰۵/۲۰۰
۳۶۱۲۹/۶۰۰۱۶۷/۴۰۰۲۴۳/۰۰۰

لیست قیمت لوله UPVC خم سرد

 لیست قیمت لوله های خم سرد UPVC   
سایز محصولقیمت (به ریال)
قطر خارجیمعمولینیمه قویقوی
۲۰۸۶/۸۰۰۹۷/۶۵۰۱۰۸/۵۰۰
۲۵۱۰۸/۵۰۰۱۳۰/۲۰۰۱۸۴/۴۵۰
۳۲۱۶۵/۰۰۰۲۰۹/۰۰۰۲۹۷/۰۰۰
۴۰۲۲۸/۰۰۰۳۴۸/۰۰۰۴۵۶/۰۰۰

لیست قیمت لوله یو پی وی سی خم گرم استاندارد
لوله UPVC خم گرم

قطر خارجی معمولینیمه قویقوی
۲۰۲۷۸۵۰۳۱۳۰۰۳۴۸۰۰
۲۵۳۴۸۰۰۴۱۷۵۰
۳۲۵۲۶۵۰۶۶۶۰۰۹۴۴۰۰
۴۰۶۶۶۰۰۱۰۱۸۰۰۱۴۷۵۰۰
۵۰۸۴۴۰۰۱۰۸۷۵۰۱۵۷۹۰۰

لیست قیمت لوله UPVC فاضلابی خم گرم استاندارد

قطر خارجی
(میلی متر)
معمولینیمه قویقویفوق قوی
۶۳۱۰۸۷۵۰۱۶۷۹۰۰۲۵۲۳۰۰۳۶۲۳۵۰
۷۵۱۲۶۱۰۰۱۹۶۲۰۰۲۳۸۴۰۰۳۶۲۴۰۰
۹۰۱۵۱۰۰۰۲۲۰۵۰۰۳۳۹۸۰۰۵۲۰۵۰۰
۱۱۰۲۲۴۰۰۰۳۱۸۵۰۰۴۹۹۰۰۰۷۷۵۲۰۰
۱۲۵۲۸۷۱۰۰۴۱۳۳۰۰۶۵۵۶۰۰۹۹۷۵۰۰
۱۶۰۴۶۶۰۰۰۶۶۶۰۰۰۱۰۷۱۰۰۰۱۶۱۸۲۰۰
۲۰۰۷۱۸۵۰۰۹۴۵۵۰۰۱۶۷۰۴۰۰
۲۵۰۱۰۹۳۰۰۰۱۴۷۱۰۰۰۲۵۸۵۰۰۰
۳۱۵۱۷۷۳۰۰۰۲۶۱۳۵۰۰۳۴۰۲۰۰۰
۴۰۰۳۲۲۴۰۰۰

قیمت لوله پی وی سی

قیمت لوله PVC
Screenshot (80)
Screenshot (82)
Screenshot (83)
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...