قیمت لوله پی وی سی

قیمت لوله پی وی سی سخت ( لوله PVC سه ستاره نسوز سمنان )

نام کالاقطر خارجی قطر خارجیمتوسط (نیمه قوی)متوسط (نیمه قوی)سنگین (قوی)سنگین (قوی)
میلی متراینچوزن (گرم)قیمتوزن (گرم)قیمت
PG 13.5۲۰۱/۲۹۰۰۲۲۰۰۰۱۰۰۰۲۴۵۰۰
PG 16۲۵۳/۴۱۱۰۰۲۷۰۰۰۱۲۰۰۲۹۰۰۰
PG 21۳۲۱۱۵۰۰۳۹۷۰۰۱۷۰۰۴۵۰۰۰
PG 29۴۰۱/۴*۱۲۰۰۰۵۷۰۰۰۲۱۰۰۵۹۸۰۰

لیست قیمت لوله PVC سخت سه ستاره نسوز سمنان درجه یک (رنگ روشن)

نام کالاقطر خارجیقطر خارجیمتوسط (نیمه قوی)متوسط (نیمه قوی)سنگین (قوی)سنگین (قوی)
میلی متراینچوزن (گرم)قیمتوزن (گرم)قیمت
PG 13.5۲۰۱/۲۹۰۰۲۵۰۰۰۱۰۰۰۲۷۸۰۰
PG 16۲۵۳/۴۱۱۰۰۳۰۵۰۰۱۲۰۰۳۳۴۰۰
PG 21۳۲۱۱۵۰۰۴۱۸۰۰۱۷۰۰۴۷۳۰۰
PG 29۴۰۱/۴*۱۲۰۰۰۶۶۰۰۰۲۱۰۰۶۹۵۰۰

لیست قیمت لوله UPVC خم سرد

قطر خارجی
میلی متر
معمولینیمه قویقوی
۲۰۴۵۶۰۰۵۱۳۰۰۵۷۰۰۰
۲۵۵۷۰۰۰۶۸۴۰۰
۳۲۸۶۶۰۰۱۰۹۴۵۰
۴۰۱۰۹۴۵۰

لیست قیمت لوله یو پی وی سی خم گرم استاندارد
لوله UPVC خم گرم

قطر خارجی معمولینیمه قوی قوی
۲۰۲۷۸۵۰۳۱۳۰۰۳۴۸۰۰
۲۵۳۴۸۰۰۴۱۷۵۰
۳۲۵۲۶۵۰۶۶۶۰۰۹۴۴۰۰
۴۰۶۶۶۰۰۱۰۱۸۰۰۱۴۷۵۰۰
۵۰۸۴۴۰۰۱۰۸۷۵۰۱۵۷۹۰۰

لیست قیمت لوله UPVC فاضلابی خم گرم استاندارد

قطر خارجی
(میلی متر)
معمولینیمه قویقویفوق قوی
۶۳۱۰۸۷۵۰۱۶۷۹۰۰۲۵۲۳۰۰۳۶۲۳۵۰
۷۵۱۲۶۱۰۰۱۹۶۲۰۰۲۳۸۴۰۰۳۶۲۴۰۰
۹۰۱۵۱۰۰۰۲۲۰۵۰۰۳۳۹۸۰۰۵۲۰۵۰۰
۱۱۰۲۲۴۰۰۰۳۱۸۵۰۰۴۹۹۰۰۰۷۷۵۲۰۰
۱۲۵۲۸۷۱۰۰۴۱۳۳۰۰۶۵۵۶۰۰۹۹۷۵۰۰
۱۶۰۴۶۶۰۰۰۶۶۶۰۰۰۱۰۷۱۰۰۰۱۶۱۸۲۰۰
۲۰۰۷۱۸۵۰۰۹۴۵۵۰۰۱۶۷۰۴۰۰
۲۵۰۱۰۹۳۰۰۰۱۴۷۱۰۰۰۲۵۸۵۰۰۰
۳۱۵۱۷۷۳۰۰۰۲۶۱۳۵۰۰۳۴۰۲۰۰۰
۴۰۰۳۲۲۴۰۰۰

قیمت لوله پی وی سی

قیمت لوله PVC
Screenshot (80)
Screenshot (82)
Screenshot (83)
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...