قیمت لوله پی وی سی

قیمت لوله پی وی سی سخت ( لوله PVC سه ستاره نسوز سمنان )

 لیست قیمت لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان  
نام محصولوزنقیمت
(گرم) (به ریال)
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز ۱۳/۵ ۹۰۰۳۸/۰۰۰
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز ۱۳/۵۱۰۰۰۴۲/۰۰۰
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز ۱۶ ۱۱۰۰۴۶/۰۰۰
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز ۱۶ ۱۲۰۰۵۱/۰۰۰
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز ۲۱ ۱۶۰۰۶۷/۵۰۰
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز ۲۱ ۱۷۰۰۷۱/۵۰۰
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز ۲۹ ۲۰۰۰۸۴/۰۰۰
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز ۲۹ ۲۱۰۰۸۸/۰۰۰
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز ۳۶ ۲۴۰۰۱۰۱/۰۰۰
لوله اچ پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان سایز ۳۶ ۲۷۰۰۱۱۳/۵۰۰

لیست قیمت لوله PVC سخت سه ستاره نسوز سمنان درجه یک (رنگ روشن)

 لیست قیمت لوله پی وی سی برقی سمنان رنگ طوسی روشن   
سایز محصولقیمت (به ریال)
سایز(pg)معمولینیمه قویقوی
۱۳.۵۴۳/۲۰۰۴۸/۶۰۰۵۴/۰۰۰
۱۶۵۴/۰۰۰۶۴/۸۰۰۹۱/۸۰۰
۲۱۸۱/۰۰۰۱۰۲/۶۰۰۱۴۵/۸۰۰
۲۹۱۰۲/۶۰۰۱۵۶/۶۰۰۲۰۵/۲۰۰
۳۶۱۲۹/۶۰۰۱۶۷/۴۰۰۲۴۳/۰۰۰

لیست قیمت لوله UPVC خم سرد

 لیست قیمت لوله های خم سرد UPVC   
سایز محصولقیمت (به ریال)
قطر خارجیمعمولینیمه قویقوی
۲۰۸۶/۸۰۰۹۷/۶۵۰۱۰۸/۵۰۰
۲۵۱۰۸/۵۰۰۱۳۰/۲۰۰۱۸۴/۴۵۰
۳۲۱۶۵/۰۰۰۲۰۹/۰۰۰۲۹۷/۰۰۰
۴۰۲۲۸/۰۰۰۳۴۸/۰۰۰۴۵۶/۰۰۰

لیست قیمت لوله یو پی وی سی خم گرم استاندارد
لوله UPVC خم گرم

قطر خارجی معمولینیمه قوی قوی
۲۰۲۷۸۵۰۳۱۳۰۰۳۴۸۰۰
۲۵۳۴۸۰۰۴۱۷۵۰
۳۲۵۲۶۵۰۶۶۶۰۰۹۴۴۰۰
۴۰۶۶۶۰۰۱۰۱۸۰۰۱۴۷۵۰۰
۵۰۸۴۴۰۰۱۰۸۷۵۰۱۵۷۹۰۰

لیست قیمت لوله UPVC فاضلابی خم گرم استاندارد

قطر خارجی
(میلی متر)
معمولینیمه قویقویفوق قوی
۶۳۱۰۸۷۵۰۱۶۷۹۰۰۲۵۲۳۰۰۳۶۲۳۵۰
۷۵۱۲۶۱۰۰۱۹۶۲۰۰۲۳۸۴۰۰۳۶۲۴۰۰
۹۰۱۵۱۰۰۰۲۲۰۵۰۰۳۳۹۸۰۰۵۲۰۵۰۰
۱۱۰۲۲۴۰۰۰۳۱۸۵۰۰۴۹۹۰۰۰۷۷۵۲۰۰
۱۲۵۲۸۷۱۰۰۴۱۳۳۰۰۶۵۵۶۰۰۹۹۷۵۰۰
۱۶۰۴۶۶۰۰۰۶۶۶۰۰۰۱۰۷۱۰۰۰۱۶۱۸۲۰۰
۲۰۰۷۱۸۵۰۰۹۴۵۵۰۰۱۶۷۰۴۰۰
۲۵۰۱۰۹۳۰۰۰۱۴۷۱۰۰۰۲۵۸۵۰۰۰
۳۱۵۱۷۷۳۰۰۰۲۶۱۳۵۰۰۳۴۰۲۰۰۰
۴۰۰۳۲۲۴۰۰۰

قیمت لوله پی وی سی

قیمت لوله PVC
Screenshot (80)
Screenshot (82)
Screenshot (83)
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...