براز بوش پلاستیکی

براز بوش پلاستیکی

براز بوش پلاستیکی جهت اتصال لوله به قوطی کلید استفاده می شود
و در سایزهای ۱۳/۵۵(۲۰برقی) و۱۶(۲۵برقِی) تولید می گردد

براز بوش پلاستیکی

براز-بوش-پلاستیکی
Loading image...
l