بست عایق دار

بست عایق دار

بست عایق دار درسایزهای ۱۸ RK؛ ۲۰ RK؛ ۲۲ RK؛ ۲۵ RK؛ ۳۲ RK؛ ۳۷ RK؛ ۴۲ RK؛ ۶۰ RK عرضه می گردد.

بست عایق دار

شرکت بازرگانی پارس پایا پایپ
Loading image...
l