زانو خم کوتاه UPVC

زانو خم کوتاه UPVC

زانو خم کوتاه UPVC درسایزهای ۱۳/۵(۲۰برقی)،۱۶(۲۵برقی)،۲۱(۳۲برقی)،۲۹(۴۰برقی) تولید می گردد.

زانو خم کوتاه UPVC

زانو-خم-کوتاه-UPVC
Loading image...
l