زانو دور دار (دو طرف بلند) UPVC

زانو دور دار (دو طرف بلند) UPVC

زانو دور دار (دو طرف بلند) UPVC درسایزهای ۱۳/۵(۲۰برقی) و۱۶(۲۵برقی) تولید می گردد.

زانو دور دار (دو طرف بلند) UPVC

شرکت بازرگانی پارس پایا پایپ
Loading image...
l