زانو عصایی (یک طرف بلند) PVC

زانو عصایی (یک طرف بلند) PVC

زانو عصایی (یک طرف بلند) PVC درسایزهای ۱۳/۵(۲۰برقی)،۱۶(۲۵برقی)،۲۱(۳۲برقی)،۲۹(۴۰برقی) تولید می گردد.

زانو عصایی (یک طرف بلند) PVC

زانو-PVC-عصایی-یک-طرف--بلند
Loading image...
l