زانو عصایی (یک طرف بلند) UPVC

زانو عصایی (یک طرف بلند) UPVC

زانو عصایی (یک طرف بلند) UPVCدرسایزهای ۱۳/۵(۲۰برقی)،۱۶(۲۵برقی) تولید می گردد.

زانو عصایی (یک طرف بلند) UPVC

شرکت بازرگانی پارس پایا پایپ
Loading image...
l