کابل افشان

کابل افشان

کابل افشان از سایز ۱/۵*۲ تا سایز ۱۲۰*۳ و همچنین ۱۶+۲۵*۳ ، ۱۶+۳۵*۳  ، ۲۵+۵۰*۳  ، ۳۵+۷۰*۳  ، ۵۰+۹۵*۳  و ۷۰+۱۲۰*۳ عرضه می گردد.

کابل افشان

Loading image...
l