کابل زوجی

کابل زوجی

کابل زوجی در دو نوه فویل دار و بدون فویل با سطح مقطع ۰۵ و ۰۶ عرضه می گردد.

کابل زوجی

شرکت بازرگانی پارس پایا پایپ
Loading image...
l