کابل مفتول

کابل مفتول

کابل مفتول از سایز ۴*۲ تا سایز ۱۶*۵ و همچنین ۱۶+۲۵*۳ ، ۱۶+۳۵*۳ عرضه می گردد.

کابل مفتول

شرکت بازرگانی پارس پایا پایپ
Loading image...
l