گلند

گلند

گلند درسایزهای ۴۸،۳۶،۲۹،۲۱،۱۶،۱۳،۱۱ تولید می گردد.

گلند

شرکت بازرگانی پارس پایا پایپ
l